Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tạo tiền đề cho phát triển kinh tế (09/02/2020 13:57)

Xác định xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức có vai trò to lớn, là nhiệm vụ then chốt đảm bảo cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, tại Phúc Yên, công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng thực hiện bám sát với tình hình của địa phương và đạt được những kết quả quan trọng. Đây cũng là điều kiện, tiền đề cho những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội mà thành phố đạt được thời gian qua.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Thành ủy Phúc Yên thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng. BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy cơ sở nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phòng chống 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra.

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố đã chủ động lựa chọn những việc cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ đó góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã và đang góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ thành phố Phúc Yên. Nhờ vậy, trung bình mỗi năm, Đảng bộ thành phố có trên 86% tổ chức cơ sở Đảng và trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên rõ rệt./.

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác