Xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở (16/11/2019 09:35)

Những năm qua, công tác củng cố, xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên ở cơ sở luôn được huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo, thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, tạo chuyển biến quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Đảng bộ huyện Lập Thạch hiện có gần 400 tổ chức cơ sở Đảng, với trên 8.000 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ đảng viên, huyện Lập Thạch đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trọng tâm là đổi mới quy trình ban hành nghị quyết, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo chỉ đạo của trung ương và Tỉnh.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, gắn với tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng; đồng thời, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giúp cán bộ, đảng viên tự sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Để xây dựng TCCSĐ vững mạnh, thì vấn đề lựa chọn cán bộ, đảng viên đang được các địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc; trong đó, tập trung đánh giá cán bộ ở nhiều khía cạnh như những biểu hiện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống; bên cạnh đó, việc đánh giá cũng được xem xét qua thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc làm cụ thể của mỗi cán bộ.

Trong thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác