Xây dựng đô thị văn minh từ đời sống văn hóa (19/04/2019 09:30)

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã phát huy vai trò của các ban, ngành đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp tại nhiều tổ dân phố, khu dân cư; tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp là một trong các nội dung được Ủy ban MTTQ phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên triển khai đến các tổ dân phố, khu phố nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Theo đó, tại mỗi tổ dân phố, khu dân cư vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư, tuyến đường, tuyến phố văn hóa, xây dựng các mô hình tự quản trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa trong kinh doanh, ứng xử; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, cán bộ MTTQ phường cũng thường xuyên tuyên truyền nêu cao tinh thần tự giác, ý thức giữ gìn vệ sinh chung, từ nguồn xã hội hóa xây dựng các câu lạc bộ thể thao, văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sân tập khuyến khích người dân tham gia. Với nhiều hoạt động thiết thực đó đã tạo sự gắn kết, đoàn kết giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong phường.

Cụ thể hóa từng nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mỗi tổ dân phố, khu dân cư đã chủ động đăng ký, thực hiện nội dung cuộc vận động với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với địa phương. Duy trì, phát huy vai trò của mỗi nhóm nòng cốt, mô hình điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức nhằm tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước và văn minh khu phố.

Hăng hái tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các nhà văn hóa, mỗi người dân cũng hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng đô thị văn minh, nhờ đó năm 2018 tỷ lệ gia đình văn hóa của phường Tích Sơn đạt hơn 98%, đời sống tinh thần của người dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của phường, đồng thời góp phần tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Tiến TrangXem phản hồi

 
Tin khác