Xây dựng Huyện Yên Lạc trở thành Huyện nông thôn mới nâng cao (05/08/2020 17:46)

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có kết cấu hạ tầng hoàn thiện và đồng bộ, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đảng bộ Huyện Yên Lạc tiếp tục phát huy thế mạnh, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Là địa phương có nhiều làng nghề truyền thống, trong nhiệm kỳ tới, Yên Lạc xác định tiếp tục phát triển, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề tập trung nhằm từng bước đưa làng nghề ra khỏi khu dân cư, hạn chế ô nhiễm môi trường,giúp người dân có điều kiện mở rộng sản xuất. Với mục tiêu này, Yên Lạc sẽ đưa giá trị sản xuất bình quân đầu người trên địa bàn lên đến trên 100 triệu đồng/người/năm như đại hội đã đề ra.

Kế thừa và phát huy những kết quả từ nhiệm kỳ trước, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Yên Lạc lần thứ XXII cũng khẳng định quyết tâm đưa Yên Lạc trở thành Huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của tỉnh, đến năm 2025 có trên 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, có 20% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Với định hướng cụ thể, chủ trưởng đúng đắn cùng sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Huyện Yên Lạc sẽ tạo nên một diện mạo mới của vùng đất giàu truyền thống cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra./.

Phương LiênXem phản hồi

 
Tin khác