Bình Xuyên sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách (19/10/2017 14:29)

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn theo hướng tinh gọn, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Vì vậy huyện Bình Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án theo đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Thiện Kế huyện Bình Xuyên triển khai phương án bố trí 32 chức danh do 31 người đảm nhiệm trước đây giảm xuống còn 21 người kiêm nhiệm. Trong đó, có 10 cán bộ công chức và 11 cán bộ không chuyên trách; giảm được 10 cán bộ không chuyên trách. Đối với cấp thôn, xã đã sắp xếp xong 18/18 thôn dân cư, từ 13 chức danh xuống còn 5 chức danh; giảm số lượng từ 188 cán bộ không chuyên trách xuống còn 106 người. Đồng thời từ nay đến cuối năm tiếp tục cắt giảm 18 phó trưởng thôn theo quy định tại Nghị quyết 22 năm 2017 của HĐND tỉnh.

Huyện Bình Xuyên có 13 xã, thị trấn với tổng số 2.562 cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn. Theo Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, huyện sẽ phải giảm 1.292 cán bộ không chuyên trách. Để thực hiện tốt mục tiêu này, huyện Bình Xuyên đã rà soát lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách, từ đó bố trí, sắp xếp phù hợp với năng lực, sở trường của từng người, đảm bảo dân chủ, công khai. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách theo hướng kiêm nhiệm, tinh gọn hiệu quả.

Sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh thần trách nhiệm của cán bộ hoạt động không chuyên trách tại các xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Lưu Trường

 Xem phản hồi

 
Tin khác