Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc (06/03/2018 09:40)

Qua gần 2 năm triển khai Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, với sự quyết liệt và thống nhất của cả hệ thống chính trị, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 81 nhiệm vụ (trong đó nhiệm vụ năm 2016 và 2017 đã hoàn thành 73 nhiệm vụ; hoàn thành sớm hơn 8 nhiệm vụ của năm 2018 và những năm tiếp theo). Cơ cấu tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn hơn và đã giảm 41 đơn vị sự nghiệp; giải quyết tinh giản biên chế đối với 127 trường hợp theo Nghị định 108/2014/của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và giải quyết được 195 trường hợp thôi việc theo nguyện vọng theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Thực hiện Nghị quyết số 22/2017 thay thế Nghị quyết số 20/2011 của HĐND tỉnh về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, toàn tỉnh đã giảm 9.138 người, trong đó có 1.670 người ở cấp xã và 7.468 người ở thôn, tổ dân phố, đạt 86,4% .

Với sự chủ động, quyết liệt từ các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện các nội dung Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, là tiền đề cơ bản để tỉnh tiếp tục thực hiện thành công những nội dung của đề án, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác