Bước chuyển trong thực hiện Đề án 01 ở Vĩnh Phúc (04/10/2018 15:31)

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã nghiêm túc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo các chủ trương, quy định của Nhà nước về sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đề án với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở thống nhất nhận thức và tích cực thực hiện về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo hướng tinh gọn bộ máy, tránh cồng kềnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tính đến thời điểm này, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã giảm được 36 đầu mối; 6 trung tâm y tế dự phòng đã sáp nhập thành Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Ở tuyến huyện, 4 đơn vị gồm: Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm an toàn vệ sinh thực phẩm và Trung tâm kế hoạch hóa gia đình được sáp nhập thành Trung tâm y tế huyện.

Qua một thời gian triển khai thực hiện Đề án 01, huyện Yên Lạc đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ vượt kế hoạch. Từ một địa phương có bộ máy hành chính cồng kềnh, nhiều bộ phận chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, một số cán bộ làm việc không hiệu quả, huyện Yên Lạc đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp trong sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, khắc phục triệt để những bất cập, xây dựng được bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành 94 nhiệm vụ, còn 16 nhiệm vụ tiếp tục phải thực hiện liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác