Chuyển biến tích cực trong thực hiện Đề án 01 (01/11/2018 08:44)

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, đã có những chuyển biến tích cực. Bộ máy chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ đã từng bước được tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Qua 2 năm quyết liệt triển khai thực hiện Đề án 01, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 99/111 nhiệm vụ Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, trong đó, nhiều nhiệm vụ vượt chỉ tiêu đề ra. Đến năm 2017, 100% các cơ quan hành chính cấp tỉnh và 100% cơ quan chuyên môn cấp huyện đã được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 37 phòng chuyên môn thuộc 17/21 sở, ngành, đơn vị thuộc sở; cấp huyện đã giảm 10 phòng; giảm 87 đơn vị sự nghiệp, trong đó cấp tỉnh giảm 31 đơn vị, cấp huyện giảm 56 đơn vị. Riêng các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo đã giảm 33 đơn vị.

Thực hiện tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến năm 2018, toàn tỉnh đã cắt giảm, tinh giản biên chế 1.515 người, trong đó cắt giảm 21 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015; tinh giản biên chế theo Nghị quyết 108 của Chính phủ được 259 trường hợp và giải quyết thôi việc theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh được 422 người; Tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, được trên 10.700 người.

Để hoàn thành các mục tiêu Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định của Chính phủ. Tổ chức lại một số sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh theo quy định của Trung ương; giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện theo Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy; hoàn thành sáp nhập thôn, tổ dân phố không đảm bảo quy định trong năm 2019. Giảm số người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo đến năm 2021 mỗi thôn, tổ dân phố không quá 3 người hoạt động không chuyên trách. Các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với số biên chế được giao năm 2015./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác