Huyện Bình Xuyên thực hiện hiệu quả Đề án 01 (08/03/2018 09:30)

Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 được triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận của các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Bình Xuyên, đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả công việc.

Huyện Bình Xuyên hiện có 13 đơn vị xã, thị trấn trong đó có 11 đơn vị đã kiện toàn xong bộ máy mới và đi vào hoạt động. Đến thời điểm này, toàn huyện đã tinh giản được 3 đầu mối, giảm 143 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 881 người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, hoàn thành đúng và vượt chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm 2018, huyện  Bình Xuyên tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án số 01 đối với các cơ quan, địa phương, đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và đưa kết quả thực hiện Đề án số 01 là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân hàng năm./.             

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác