Huyện Lập Thạch sắp xếp tinh gọn bộ máy (26/09/2019 08:07)

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lập Thạch bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực trong việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc kiện toàn về mặt chính quyền, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo tiến hành việc sáp nhập tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt hiệu quả cao. Kết quả so với đầu nhiệm kỳ đã giảm được 52 tổ chức đảng, trong đó có 5 chi bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy và 47 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Hầu hết các đơn vị sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, chính quyền, xây dựng quy chế làm việc, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Sau khi sắp xếp, huyện Lập Thạch đã giảm được là 1.834 người, trong đó, cấp xã 327 người, cấp thôn giảm được 1.507 người. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Với cách làm thận trọng, bài bản, đến nay, huyện Lập Thạch đã đạt kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021./.

Thu Thủy

 Xem phản hồi

 
Tin khác