Huyện Yên Lạc sắp xếp, tinh giản bộ máy (13/12/2018 08:25)

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Huyện ủy Yên Lạc đã phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu nhằm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tăng tự chủ về kinh phí, giảm chi phí ngân sách Nhà nước và nâng cao hiệu quả công việc là mục đích của đề án tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện Yên Lạc.

Tính đến nay, huyện Yên Lạc đã giảm được tổng số 7 đầu mối; giảm 80 cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện. Từ kết quả đạt được cho thấy, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Yên Lạc trong thời gian qua là chủ trương đúng đắn, khoa học, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và thể hiện tầm nhìn, từng bước cải cách nền hành chính công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tiết kiệm chi phí hoạt động, giảm gánh nặng cho ngân sách.

Xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc là một trong những địa phương triển khai, thực hiện tốt Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy. Xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của từng đơn vị để kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ; Sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng cán bộ công chức, viên chức đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ.

Với cách làm thận trọng, bài bản, theo phương châm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, đến nay, huyện Yên Lạc đã đạt kết quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác