Khi tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên được phát huy (19/11/2017 16:33)

Cán bộ, đảng viên cấp xã là những người trực tiếp tổ chức thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân cùng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Sự gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của họ sẽ tăng cường niềm tin, tạo đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

Thôn Hóc là thôn tiêu biểu trong thực hiện các phong trào của xã Hoàng Đan, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Chi ủy thôn Hóc luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Với phương châm cán bộ đảng viên phải làm trước, đi đầu trong mọi công việc.

Mỗi đảng viên của chi bộ thôn Hóc cũng luôn nhận thức và nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó đã tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.

Đảng bộ xã Hoàng Đan đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ về nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, coi đây là tiêu chí phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm. Đây cũng là yếu tố quan trọng đưa Hoàng Đan về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Một tấm gương sáng còn giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và khi đó Nghị quyết Trung ương 4 đã thực sự được cụ thể hóa trong thực tiễn cuộc sống.

 

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác