Sở Y tế sắp xếp tổ chức bộ máy (05/04/2018 08:39)

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện khá hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, trong năm 2017, Sở Y tế đã sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh gồm: y tế dự phòng; phòng chống bệnh xã hội; sức khỏe lao động và môi trường; Phòng chống HIV/AIDS; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã giảm được 5 trung tâm, 8 khoa và 10 phòng trong cơ cấu tổ chức bộ máy của ngành y tế. Bên cạnh đó, ngành tiếp nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và 135 nhân viên y tế trường học từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên - dạy nghề cấp huyện về trạm y tế xã đảm nhiệm. Qua đó, thống nhất một đầu mối quản lý đội ngũ viên chức y tế trong toàn tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, chăm sóc sức khỏe học sinh, tiết kiệm nhân lực, cơ sở vật chất thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Ngành y tế cũng tích cực chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ; Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh, với 30 cán bộ được tinh giản.

Với những nỗ lực của toàn ngành, tổ chức bộ máy của ngành Y tế Vĩnh Phúc khắc phục sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tập trung được sự lãnh đạo chỉ đạo, nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngành y tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

 Lưu Trường

            Xem phản hồi

 
Tin khác