Thị xã Phúc Yên thực hiện hiệu quả Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy (30/11/2017 10:04)

Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay, thị xã Phúc Yên đang tích cực triển khai từng bước nội dung Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021.  

Nhằm thực hiện hiệu quả Đề án số 01của BTV Tỉnh ủy, BTV Thị ủy Phúc Yên đã tổ chức các hội nghị quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối Thị ủy, HĐND, UBND thị xã; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung của Đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận cao về nhận thức và hành động trong thực hiện đề án. Thị xã cũng xây dựng các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và ban hành các chính sách mang tính đặc thù, trong đó có các giải pháp về công tác nhân sự đối với các đơn vị giải thể, tổ chức lại hoàn toàn hoặc có nhiều biến động về cán bộ, có giải pháp luân chuyển, điều động phù hợp; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khối Đảng, đoàn thể giải thể, sáp nhập các phòng, ban chuyên môn theo đúng lộ trình đề án đề ra. Đến nay, thị xã Phúc Yên đã xây dựng và tổ chức thực hiện xong 08 Đề án về việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc Thị uỷ, UBND thị xã.

Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp thị, thị xã cũng triển khai đến cấp xã, phường. Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Xác định việc thực hiện Đề án 01 là nhiệm vụ khó, bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế sẽ liên quan trực tiếp đến công việc, thu nhập của mỗi cán bộ, công chức xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố. Do đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người dân.

Phường Trưng Trắc là đơn vị tiên phong của thị xã Phúc Yên trong việc ghép tổ dân phố, từ 15 tổ ghép thành 10 tổ dân phố và thí điểm 2 tổ dân phố chỉ bố trí 3 người. Phường đã bố trí 08 người đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách, còn lại do cán bộ, công chức kiêm nhiệm.

Triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, thị xã Phúc Yên phấn đấu từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

TTVHTTTT thị xã Phúc YênXem phản hồi

 
Tin khác