Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế (03/07/2018 18:30)

Chiều ngày 3/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án 01 về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021 và thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Văn Trì - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đã cơ bản đảm bảo yêu cầu, toàn tỉnh đã hoàn thành 87/111 nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh không thành lập thêm phòng, ban, đơn vị trực thuộc; toàn tỉnh đã có 08 sở, ban, ngành giảm ít nhất 01 phòng, ban chuyên môn trực thuộc. Toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối các cơ quan hành chính. Trong đó khối đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối; khối chính quyền giảm 102 đầu mối. Riêng đơn vị sự nghiệp công lập giảm 60 đơn vị; một số nhiệm vụ đã hoàn thành trước thời gian đề ra như: Việc sáp nhập 06 trung tâm y tế dự phòng tuyến tỉnh thành 01 đơn vị; sáp nhập các Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng cấp huyện thành 01 ban; giải thể 02 phòng của Đài PT-TH tỉnh. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm 1.432 biên chế, đạt 6,3% so với biên chế giao năm 2015. Đến hết năm 2017, 100% các cơ quan, đơn vị hoàn thành đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo quy định. Việc giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh đạt kết quả tốt, toàn tỉnh đã giảm được trên 10.700 người; bố trí mỗi xã có 08 người; mỗi thôn, tổ dân phố loại 1 có không quá 7 người; thôn, tổ dân phố loại 2 có không quá 5 người được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là chủ trương đúng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp. Để tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các ngành, các địa phương tự rà soát; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, nhất là người đứng đầu trong thực hiện Đề án 01 và thực hiện các Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác quản lý, đào tạo cán bộ; đẩy mạnh thực hiện các chính sách mới của trung ương để thực hiện đồng bộ các Nghị quyết; tăng tính tự chủ trong công việc gắn với tự chủ tài chính tại các cơ quan, đơn vị; tiếp tục xem xét giải quyết chính sách cho người lao động thôi việc theo nguyện vọng; khẩn trương xây dựng đề án thực hiện tại các đơn vị theo đúng chủ trương, kế hoạch của Tỉnh; các cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc./.

Lưu Trường  Xem phản hồi

 
Tin khác