Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao chất lượng hoạt động (11/07/2019 08:31)

Thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021, Đảng ủy phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm từng bước sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở địa phương.

Đến nay, đội ngũ cán bộ không chuyên trách của phường Trưng Trắc được bố trí kiêm các chức danh đã giảm từ 15 người giảm xuống còn 7 người, trong đó tất cả đều kiêm nhiệm từ hai đến ba chức danh. Ðối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố từ 148 người đến nay giảm còn 45 người. Mặc dù đội ngũ cán bộ không chuyên trách 2 cấp tinh giản tới gần một nửa, nhưng hiệu quả hoạt động vẫn được bảo đảm tốt, các phong trào ở thôn, tổ dân phố vẫn phát triển mạnh.

Sau hơn 2 năm triển khai, thực hiện, phường Trưng Trắc đã bước đầu thu gọn được đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị. Tinh giản biên chế được Đảng ủy phường xác định là phải gắn với việc nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ở phường Trưng Trắc đã được thực hiện quyết liệt, khẩn trương. Thực tế, qua quá trình hoạt động, bộ máy chính quyền mới cơ bản đã đáp ứng tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác