Vĩnh Phúc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế (28/06/2018 16:54)

Với sự chỉ đạo quyết liệt, phương pháp khoa học, sau gần 2 năm thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2021 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều kết quả tích cực. Sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy, các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức được nâng cao.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy: Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 140 đầu mối, trong đó khối Đảng, đoàn thể giảm 38 đầu mối với 26 phòng, ban và tương đương trực thuộc các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện và 12 đơn vị sự nghiệp công lập. Khối chính quyền giảm 102 đầu mối, trong đó có 50 phòng, ban và tương đương trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 52 đơn vị sự nghiệp công lập.

Về tinh giản biên chế và người hoạt động không chuyên trách: Toàn tỉnh đã tinh giản 1.515 biên chế gồm tinh giản theo Nghị định 108 của Chính phủ và tinh giản theo Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh trong đó: khối Đảng, đoàn thể đã tinh giản hơn 100 người; khối chính quyền đã tinh giản 1.414 người. Thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh đến ngày 01/4/2018, số lượng người hoạt động không chuyên trách giảm so với thời điểm tháng 4/2015 là trên 10.700 người.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Qua đó xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển./. 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác