Vĩnh Phúc tập trung thực hiện tinh giản biên chế (16/08/2018 09:28)

Sau 2 năm thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh giai đoạn 2016 - 2021”, với nhiều giải pháp triển khai đồng bộ, đến nay số lượng cán bộ biên chế trong bộ máy chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã từng bước được tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản 1.515 biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh. Trong đó, khối Đảng, đoàn thể đã tinh giản hơn 100 người; khối chính quyền tinh giản 1.414 người. Riêng đối với việc thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh, về giảm cán bộ hoạt động không chuyên trách, toàn tỉnh giảm được trên 10.700 người so với thời điểm năm 2015. Nhìn chung, sau sắp xếp, tinh giản, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị đều hoạt động ổn định; tinh thần, thái độ và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế toàn tỉnh theo lộ trình giảm dần đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% biên chế được giao năm 2015, thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát, kiểm tra các đầu mối đã được sáp nhập để kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các phòng ban và tương đương còn lại của các sở ngành, đoàn thể, các huyện thành phố đã được phê duyệt tại Đề án 01. Đồng thời khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập có thu sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước; tiếp tục triển khai, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác