Xã Thái Hòa thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (09/11/2017 16:49)

Nhằm sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, thời gian qua, Đảng ủy xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch đã xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của địa phương.

Ngay sau khi Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy đươc ban hành, Đảng ủy xã Thái Hoà đã tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc tinh giản biên chế. Đồng thời, Đảng ủy xã cũng chủ động rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức đảm nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Trước khi thực hiện Đề án 01, xã Thái Hoà có 179 cán bộ không chuyên trách, trong đó có 24 cán bộ không chuyên trách cấp xã và 155 cán bộ không chuyên trách cấp thôn. Qua sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách, xã Thái Hoà đã tinh giản được 103 người, trong đó cán bộ không chuyên trách cấp xã giảm được 13 người, cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được 90 người. Phấn đấu từ nay đến năm 2021, xã Thái Hoà sẽ có 100% đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ xã đến thôn có số lượng, cơ cấu hợp lý, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy phục vụ nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác