Yên Lạc thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy (10/05/2018 16:00)

Thực hiện chủ trương nhất thể hoá các chức danh theo Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với Chương trình hành động số 49/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, trong năm 2018, Huyện ủy Yên Lạc kỳ vọng sẽ góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc chia sẻ về kết quả thực hiện Đề án tinh giản bộ máy của địa phương. Theo đó, trong năm 2018, huyện Yên Lạc sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Giải thể Phòng Y tế huyện, chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Y tế về Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện; Giải thể và chuyển chức năng nhiệm vụ Dân số kế hoạch hóa gia đình về Trung tâm Y tế huyện. Thí điểm thực hiện mô hình Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện. Thí điểm thực hiện Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cùng cấp ở một số xã, thị trấn, đảm bảo thực hiện ít nhất được 2 xã, thị trấn. Đến nay, huyện Yên Lạc đã thực hiện xong một đơn vị kiêm nhiệm giữa bí thư và chủ tịch cấp xã.

Tại huyện Yên Lạc, đa số ý kiến đều cho rằng: Khi nhất thể hóa được chức danh Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy kiêm trưởng phòng Nội vụ cùng cấp thì các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ sẽ được triển khai thông suốt hơn. Bởi người đứng đầu hai cơ quan gộp là một.

Huyện ủy Yên Lạc xác định, “nhất thể hóa chức danh”, ngoài việc tiết kiệm chi tiêu, còn tạo ra một bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả, đồng thời phát huy hết năng lực của người đứng đầu trong giai đoạn mới./.

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác