Chuyển biến trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII ở huyện Sông Lô (01/07/2018 13:54)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII, các cấp uỷ Đảng huyện Sông Lô đã tích cực vào cuộc, lãnh đạo hiệu quả, cụ thể hoá từng nội dung, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Chuyển biến rõ nét nhất trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII ở Sông Lô là nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng, 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được đảng viên nghiên cứu, tự soi, tự sửa, đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay. Tại các buổi sinh hoạt đảng, đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn và tích cực đóng góp ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được nâng lên, góp phần tạo dựng niềm tin trong nhân dân.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ luôn chú trọng hơn việc gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phê bình và tự phê bình, trọng tâm nhấn vào khâu yếu, mặt yếu, những khuyết điểm chưa khắc phục hiệu quả, những vấn đề tồn tại mới nảy sinh. Đồng thời, huyện ủy chỉ đạo các địa phương đưa ra các giải pháp làm thay đổi nhận thức của mỗi đảng viên về vai trò, trách nhiệm của mình, cũng như thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng Nhân dân.

Đặc biệt, từ khi triển khai thực hiện tốt Nghị quyết  Trung ương 4, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân cơ bản đã được giải quyết, xử lý. Đặc biệt, còn được cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể, sát với điều kiện thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở huyện Sông Lô đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung và cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng. Các tập thể, cá nhân thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém. Việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác