Thay đổi để phục vụ nhân dân (17/09/2017 17:13)

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với quần chúng nhân dân là vấn đề được đặt ra trong cải cách hành chính của nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Đây cũng là một trong những yêu cầu quan trọng để tạo được sự chuyển biến trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, thời gian qua cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của xã Đức Bác, huyện Sông Lô luôn tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Mặc dù làm việc trong điều kiện trang thiết bị thiếu thốn, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song, cán bộ phụ trách từng lĩnh vực được phân công luôn cố gắng giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính của công dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thời gian qua, Đảng uỷ, UBND xã Cao Phong, huyện Sông Lô đã quan tâm đầu tư nâng cấp nơi tiếp công dân, nơi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời ban hành quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận - trả kết quả, quy chế văn hóa công sở, yêu cầu mọi  công chức, viên chức phải nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Việc thay đổi tư duy nhận thức trong tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức xã Cao Phong được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Do đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, 100% thủ tục hành chính của công dân được giải quyết đúng thời hạn.

Cũng như xã Đức Bác và xã Cao Phong, huyện Sông Lô, Đảng bộ xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch đã tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phân công công việc. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý cán bộ, đảng viên thông qua việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền giao phó.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là “công bộc” của nhân dân, phục vụ nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là cơ sở để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

 

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác