Tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Vĩnh Phúc (27/06/2018 10:15)

Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ"; ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là các văn bản có tầm quan trọng đặc biệt, cần được quán triệt sâu sắc, tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của các phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh thường xuyên chỉ đạo, quán triệt tại các hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động, thường xuyên, kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản và xây dựng các văn bản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực trong hoạt động báo chí; quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm trong từng tác phẩm, sản phẩm báo chí đều nhất quán nhận thức quan điểm này.


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, bên cạnh làm tốt công tác sáng tạo tác phẩm, sản phẩm báo chí trên các ấn phẩm của đơn vị, tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành, báo đảng các địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng khác… nhằm thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo Bác trên nhiều kênh thông tin, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc thi, giải thưởng về báo chí, văn học, nghệ thuật do Trung ương, địa phương và các ngành, các hội tổ chức như: Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Giải báo chí Quốc gia, Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc thi Báo chí với chủ đề “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc vào cuộc sống”, Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc…

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí chuyên nghiệp, đối với các đơn vị hoạt động mang tính báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ căn cứ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường tuyên truyền Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo văn bản đối với các cơ quan có xuất bản bản tin, trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết TW4, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh đã nêu cao trách nhiệm, phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông đại chúng, chủ động, sáng tạo, kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các đơn vị hoạt động mang tính báo chí, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ tuyên truyền, đã có những cách làm phù hợp. Các cơ quan báo chí tỉnh đã đăng tải, phát sóng đơn lẻ hàng nghìn tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, phỏng vấn, tọa đàm, trailer,… xây dựng các chuyên trang, mục, chuyên mục, số báo chuyên đề, đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các chuyên mục khác trên các ấn phẩm báo chí của đơn vị (báo in, phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử).


Đối với Đài PT - TH Vĩnh Phúc: Trung bình mỗi năm Đài phát sóng trên 300 tin, bài; 60 phóng sự, chuyên mục, phim tài liệu, tọa đàm (cả phát thanh, truyền hình) về chủ đề học tập và làm theo Bác; trên 200 tin, bài, phóng sự ngắn; trên 50 phóng sự dài, chuyên mục (cả phát thanh, truyền hình) về chủ đề thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chương trình tuyên truyền về Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Đài. Về hình thức tuyên truyền, ngoài các tin, bài, phóng sự ngắn, trailer phát sóng trong các Bản tin Thời sự, Đài duy trì các mục, chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình về Xây dựng Đảng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung này còn được tuyên truyền lồng ghép trong các mục, chuyên mục khác của Đài.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao giải A cho tác giả Lã Khánh Linh (Báo Vĩnh Phúc)

Đối với Báo Vĩnh Phúc: Bình quân mỗi năm, bên cạnh hằng trăm tin, bài, ảnh đơn lẻ đăng tải trên các ấn phẩm Vĩnh Phúc hằng ngày, Vĩnh Phúc Cuối tuần, Vĩnh Phúc điện tử, một số ấn phẩm báo in đặc biệt, Báo xây dựng một số số báo chuyên đề (tùy từng thời điểm), xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục như: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng tải ở các vị trí báo trang trọng, với tần suất ít nhất 1 bài/chuyên mục/tuần.

Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc xây dựng và duy trì thường xuyên các mục như: “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) xây dựng và duy trì thường xuyên các chuyên mục như: “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đăng tải ở các vị trí báo trang trọng, với tần suất hợp lý, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Nội dung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Vĩnh Phúc phong phú, đa dạng, theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; biểu dương, nhân rộng các mô hình tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; phê phán những khuyết điểm vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

Với cách làm quyết liệt và đồng bộ từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện, việc tuyên truyền Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi, thái độ, đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Hải Yến/Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 Xem phản hồi

 
Tin khác