Vai trò của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (17/03/2017 16:30)

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là giải pháp có tính quyết định đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trước đây lò gạch thủ công là vấn đề bức xúc đối với dư luận và nhân dân xã Cao Minh thị xã Phúc Yên. Các lò gạch thủ công tồn tại qua nhiều năm đã gây ô nhiễm môi trường và làm chậm tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Không để những bức xúc của nhân dân trở thành điểm nóng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Cao Minh đã quyết liệt thực hiện các giải pháp, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tháo dỡ lò gạch thủ công. Đến nay, toàn bộ 71 lò gạch thủ công trên địa bàn xã đã được tháo dỡ.

Để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình trường Mầm Non, cấp ủy, chính quyền xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường luôn trăn trở tìm ra các giải pháp vận động, thuyết phục nhân dân có đất thu hồi, nhận tiền đền bù bàn giao mặt bằng cho dự án.

Thực tế qua thời gian đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, ở nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng, bức xúc của nhân dân thì ở nơi đó chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển và như thế việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác