Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng (15/04/2018 17:55)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã nâng cao vai trò lãnh đạo của Tổ chức cơ sở Đảng, tính tiên phong gương mẫu của từng đảng viên, lấy kết quả điều tra giải quyết các vụ án làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã quán triệt những biểu hiện về suy thoái, chính trị, đạo đức lôi sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa tới toàn thể kiểm sát viên. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao “về tăng cường các biện pháp phòng chống oan, sai và nâng cao trách nhiệm trong giải quyết bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự”. Nhờ vậy, đã nâng cao trách nhiệm của các kiểm sát viên trong thực thi  nhiệm vụ được giao

Với việc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội ngày được nâng cao. Quý I năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 39 vụ với 72 bị can, đề nghị truy tố 16 vụ với 21 bị can, các vụ việc đưa ra truy tố đều đảm bảo đúng người, đúng tội. Kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên được tăng cường..

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về  về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Tường đã tạo sự chuyển biến rõ nét thể hiện qua việc nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

 

Tạ HươngXem phản hồi

 
Tin khác