Hoạt động HĐND tỉnh một năm nhìn lại (07/12/2018 14:27)

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, trong năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra. Từ đây góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, đóng góp tích cực vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, là năm thứ 3 trong nhiệm kỳ của HĐND các cấp. Phát huy tinh thần trách nhiệm là cơ quan dân cử và đại biểu dân bầu, trong năm 2018, HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác chuẩn bị kỳ họp, điều hành và quyết định các nội dung kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri, thực hiện giám sát theo quy định của pháp luật. Qua đây góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND; nâng cao uy tín, khẳng định vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động của HĐND tỉnh đã, đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kế thừa và phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được tiến hành đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn. Năm 2018, HĐND tỉnh tổ chức 03 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp thường lệ, 01 kỳ họp bất thường. Nhìn chung, công tác chuẩn bị cho các kỳ họp HĐND tỉnh cơ bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu đề ra. HĐND tỉnh đã thông qua 25 nghị quyết (trong đó 16 nghị quyết tại kỳ họp thứ 8; 9 nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường). Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối năm 2018, HĐND tỉnh dự kiến thông qua 26 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đều đảm bảo bám sát thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà HĐND tỉnh đã đề ra; góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Nhìn chung công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo đúng luật, từng bước cải tiến và nâng cao chất lượng. Trong công tác chuẩn bị kỳ họp, đã nâng cao trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu 100% các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghe UBND các huyện, thành, thị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã và những vấn đề bức xúc ở địa phương trước khi tổ chức tiếp xúc cử tri và họp Tổ trước kỳ họp. Đồng thời tổ chức họp Tổ thảo luận các nội dung kỳ họp; mời đại diện các Sở, ngành, đại diện cơ quan, đoàn thể cấp huyện liên quan tham dự có ý kiến để nâng cao chất lượng họp tổ. Nhờ vậy chất lượng họp Tổ được nâng lên, có nhiều ý kiến đóng góp cho HĐND tỉnh. Qua đây đã góp phần nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh.

Một trong những chức năng quan trọng của HĐND là thực hiện quyền giám sát. Trên cơ sở chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát cả năm, trong đó cụ thể hóa nội dung, thời gian cho từng cuộc giám sát để điều hoà, phối hợp và phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng luật, tránh chồng chéo. Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề về: Giám sát tình hình trả nợ xây dựng cơ bản cả 3 cấp ngân sách (tỉnh, huyện, xã); việc tổ chức thực hiện các quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án do Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo Luật Đầu tư công, giai đoạn 2015 đến ngày 31-12-2017; Giám sát các quyết định của UBND tỉnh ban hành từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 31-12-2017; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, báo cáo sau giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ HĐND tỉnh đến nay. Bên cạnh đó HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát trực tiếp UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện, thành phố liên quan về các vấn đề liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp để phục vụ cho giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh với nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường các khu cụm công nghiệp, làng nghề và giám sát giải quyết kết luận sau thanh tra của Thanh tra tỉnh. Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri: Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 02 cuộc giám sát về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7, thứ 8 HĐND tỉnh. Qua hoạt động giám sát Thường trực HĐND tỉnh, các ban, các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh đã làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát.

Riêng với hoạt động tiếp xúc cử tri, các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp đều được thực hiện đúng theo luật định. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, tâm tư nguyện vọng và những vấn đề nảy sinh đã được các đại biểu, tổ đại biểu và HĐND tỉnh giải quyết. Và hoạt động tiếp xúc cử tri đã tích cực góp phần vào thành công của các kỳ họp. Tại mỗi kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua những Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển KT-XH, an ninh, quốc phòng. Các Nghị quyết ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo luật định. Nội dung các Nghị quyết đã cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, chính sách của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn địa phương được cử tri đồng thuận đánh giá cao.

Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 107 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, trong đó có 32 đơn được chuyển đến các các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, đến nay Thường trực HĐND đã nhận được 17 văn bản trả lời về kết quả giải quyết, các đơn thư chưa có văn bản trả lời, hiện đang được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh đã thường xuyên giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền các cấp thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, họp Tổ và hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh, các hội thảo, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND. Qua đây mỗi đại biểu, mỗi ban, mỗi tổ đều đã tích cực đóng góp vào kết quả chung góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của HĐND tỉnh.

Hoạt động của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVI trong năm 2018 được cử tri, nhân dân đánh giá có nhiều đổi mới; đã khẳng định rõ HĐND là cơ quan quyền lực ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đây củng cố niềm tin vững chắc của cử tri với cơ quan dân cử và với mỗi đại biểu dân bầu.

Hoạt động của HĐND tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, liên quan mật thiết quyền lợi của cử tri và nhân dân. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tiếp theo, HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp chung vào sự ổn định phát triển của tỉnh nhà./.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác