Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND (20/11/2018 15:28)

Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đây là một chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời cho những người thôi việc tự nguyện ổn định cuộc sống nhằm góp phần thực hiện thành công Đề  án số 01 của BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. 

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh xác định công tác tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Để góp phần tinh giản biên chế, giải quyết một bộ phận công chức, viên chức, người lao động dôi dư trong quá trình các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ hoặc do cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đây là một chủ trương có ý nghĩa thiết thực, nhân văn được các cấp, các ngành và đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt quan tâm ủng hộ và đánh giá cao. Kết quả sau 1 năm thực hiện, toàn tỉnh đã có 490 người thôi việc trong đó có 19 công chức khối Đảng, 65 công chức cấp xã, 44 công chức các cơ quan nhà nước, 341 viên chức sự nghiệp, 18 lao động hợp đồng theo Nghị định 68.

Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND huyện Vĩnh Tường đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung nghị quyết và các văn bản liên quan tới công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là số công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 73 công chức, viên chức thôi việc theo nguyện vọng.

Nghị quyết triển khai thực hiện đã đem lại lợi ích cho công chức, viên chức và người lao động khi có nguyện vọng thôi việc đồng thời góp phần thực hiện thành công Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Những người thôi việc theo quy định của Nghị quyết đã đánh giá cao tính nhân văn, kịp thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã có thời gian làm việc, cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, thời gian tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 31; tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung nghị quyết và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là số công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết...

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó các cấp ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh gọn hiệu quả.

* Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri  

Cử tri xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương đề nghị tỉnh xây dựng mương thoát nước trên đoạn đường Hợp Châu- Đồng Tĩnh, hiện nay không có mương thoát nước nhân dân không canh tác. Nội dung này UBND tỉnh có văn bản trả lời như sau:

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT giao Chi cục Thủy lợi chủ trì cùng các đơn vị liên quan kiểm tra trả lời. Chi cục Thủy lợi đã tổ chức kiểm tra cùng với đại diện UBND huyện Tam Dương, xã Hoàng Hoa, Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo kiểm tra báo cáo đề xuất biện pháp khắc phục để trả lời kiến nghị cử tri cụ thể.

Mương thoát nước trên đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đoạn đi qua xã Hoàng Hoa có nhiệm vụ tiêu nước từ thôn 7 sang thôn 2, trước đây có tuyến kênh cũ nhưng do làm đường 36m (Hợp Châu - Đồng Tĩnh) đã lấp tuyến mương trên. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) đã làm bù 01 cống, tuy nhiên tuyến cống không trùng với tuyến mương cũ nên nước tiêu chảy thẳng ra ruộng của dân gây ách tắc và ngập úng. Để giải quyết ngập úng, sau khi kiểm tra cùng với UBND huyện Tam Dương và UBND xã Hoàng Hoa, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị làm tuyến mương mới dọc đường giao thông chiều dài khoảng 100m từ cửa cống đến tuyến kênh cũ sẽ giải quyết được tình trạng trên.

UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT nghiên cứu đề xuất dự án để UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn thực hiện vào năm 2019. 

Đức ThiệnXem phản hồi