Kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND (13/11/2019 10:07)

Ngày 24/10/2017, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng; Ngày 18/12/1018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Đây là một chính sách hỗ trợ, động viên kịp thời cho những người thôi việc tự nguyện ổn định cuộc sống nhằm góp phần thực hiện thành công Đề  án số 01 của  BTV Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. 

Để góp phần tinh giản biên chế, giải quyết một bộ phận công chức, viên chức, người lao động dôi dư trong quá trình các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp lại nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ hoặc do cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng. Ngày 18/12/1018 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng, theo đó, bổ sung đối tượng là cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp tỉnh đến cấp xã”.

Theo đó, mức hỗ trợ: Cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thôi việc theo nguyện vọng, ngoài việc được hỗ trợ một lần thì mỗi năm làm việc được tính thêm bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng. Đây là một chủ trương có ý nghĩa thiết thực, nhân văn được các cấp, các ngành và đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt qua tâm ủng hộ và đánh giá cao. Kết quả sau 2 năm thực hiện, toàn tỉnh đã có gần 1.100 người thôi việc theo nguyện vọng, trong đó: Khối Đảng có gần 100 người, Khối Nhà nước có gần 1000 người, Tổng kinh phí thực hiện: gần 194,6 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND huyện Tam Dương đã chủ động tổ chức hội nghị quán triệt đến toàn bộ cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung nghị quyết và các văn bản liên quan tới công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là số công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết. Đến nay, toàn huyện có 72 người thôi việc theo nguyện vọng, trong đó cán bộ, công chức: 31 người, viên chức, hợp đồng lao động: 41 người.

Nghị quyết triển khai thực hiện đã đem lại lợi ích cho công chức, viên chức và người lao động khi có nguyện vọng thôi việc đồng thời góp phần thực hiện thành công đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Những người thôi việc theo quy định của nghị quyết đã đánh giá cao tính nhân văn, kịp thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã có thời gian làm việc, cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thời gian tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tăng cường sự lạnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết 31, 37; tập trung tuyên truyền, phổ biến đầy đủ nội dung nghị quyết và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là số công chức, viên chức, người lao động thuộc đối tượng áp dụng của nghị quyết...

Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND  có vai trò ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do đó các cấp ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện để nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả tích cực góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng tinh gọn hiệu quả./.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác