Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp (17/09/2019 08:29)

Từ đầu năm đến nay, HĐND các cấp đã hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định, khẳng định rõ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. HĐND đã nỗ lực cố gắng cùng với UBND, Ủy ban MTTQ các cấp và các cơ quan liên quan quyết định nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Các đại biểu đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND từng cấp đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, chủ động cải tiến phương thức hoạt động để nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong hoạt động của HĐND. Triển khai kịp thời nghị quyết của Đảng bộ thành các nghị quyết của HĐND để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các kỳ họp của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã luôn có sự cải tiến. Nghị quyết của HĐND được ban hành đúng quy trình, đảm bảo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân đồng thuận thực hiện. Quá trình chuẩn bị nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND và UBND cùng cấp phối hợp chỉ đạo tích cực, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh đảm bảo sự thống nhất; nội dung trình kỳ họp đều được Đảng đoàn HĐND, Ban cán sự Đảng UBND báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy. Công tác tổ chức kỳ họp khoa hoc, các kỳ họp của HĐND các cấp diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra. Cũng trong quá trình chuẩn bị kỳ họp, công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng theo luật định. Qua đây kịp thời phát hiện những mặt được, chưa được trong phát triển kinh tế xã hội tại từng địa phương và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất, quyết nghị những chính sách phù hợp.

Hoạt động giám sát, giám sát chuyên để và tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được HĐND từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở thực hiện hiệu quả, làm rõ những kết quả đã đạt được, chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Đồng thời có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế sau giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND cấp huyện và cấp xã tại một số địa phương vẫn chưa thực sự nổi bật. Trong đó hoạt động thẩm tra của các Ban cấp huyện, cấp xã chất lượng chưa cao, có báo cáo thẩm tra không nêu rõ thẩm quyền, quan điểm tán thành hay không tán thành với báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND. Công tác tiếp xúc cử tri và đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri còn chưa cụ thể, thường xuyên. Đặc biệt là tại HĐND cấp xã, hoạt động của đại biểu HĐND còn kiêm nhiệm nên nhiều lúc, nhiều nơi chất lượng hoạt động chưa được như mong muốn.

Để phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế trong hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh đã thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biieeur HĐND các cấp đặc biệt là đại biểu HĐND cấp cơ sở. Để từ đây nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử và đại biểu dân bầu ngay từ cấp cơ sở làm tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu quả HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND cần tiếp tục đổi mới trên các mặt hoạt động: chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, giám sát, thảo luận, chất vấn... Qua đây thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh xứng đáng là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất tại địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác