Thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI (28/11/2019 15:15)

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVI, Ban Kinh tế ngân sách, Ban Văn hóa xã hội và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đi thẩm tra dự thảo các Nghị quyết, thẩm tra các báo cáo tại một số cơ quan đơn vị. 

Tại Sở Khoa học và Công nghệ,Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết về quy định một số nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020; hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 nhằm khuyến khích hoạt động đổi mới, sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, làm động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ, khai thác, áp dụng vào thực tiễn những sáng chế, giải pháp hữu ích, bảo hộ, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mức hỗ trợ được quy định cụ thể ở các nội dung về thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực tạo lập và phát triển tài sản trí tuệ; đăng ký bảo hộ, quản lý và bảo vệ tài sản trí tuệ; khai thác thương mại và phát triển tài sản trí tuệ và các nội dung khác thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Dự kiến kinh phí trên 2,6 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, thực hiện trong năm 2020.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND về hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 đề xuất các chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ. Trong đó, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh trong việc đổi mới công nghệ, đào tạo, thuê chuyên gia hướng dẫn vận hành, sản xuất sản phẩm theo công nghệ mới đầu tư. Mức hỗ trợ 30% kinh phí thực hiện dự án, tối đa 3 tỷ đồng cho một dự án. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết cũng đề xuất cụ thể mức hỗ trợ kinh phí hợp đồng chuyển giao công nghệ; hỗ trợ lãi suất cho vay vốn để thực hiện dự án ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao từ tổ chức khoa học và công nghệ; hỗ trợ hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chính sách phát triển thị trường công nghệ. Tổng kinh phí thực hiện từ năm 2020-2025 là trên 70 tỷ đồng.

Tại buổi thẩm tra, các đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành 2 Nghị quyết. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp, làm rõ thêm căn cứ pháp lý, cơ sở lý luận, thực tiễn để đưa ra các mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Đối với dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, đơn vị soạn thảo cần bổ sung đối tượng, nguyên tắc hỗ trợ và mức hỗ trợ cụ thể cho từng đối tượng;bổ sung, làm rõ thêm đánh giá tác động chính sách trong thực hiện các Nghị quyết.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

*Tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh trước đây nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện và chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 155 ha đất lúa để thực hiện 106 công trình, dự án; thu hồi hơn 47 ha đất để thực hiện 72 công trình, dự án; đề nghị HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác để thực hiện 8 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 12ha rừng sản xuất.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến của Đoàn; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các tờ trình, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVI.

*Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh đã có buổi thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Trần Thanh Oai, Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hoá, xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Theo thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay, số lượng người cao tuổi ở tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi được thọ trên địa bàn tỉnh là 16.455 nghìn người.

Tại buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai thống nhất với dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ngoài chúc thọ, mừng thọ bằng tiền mặt cần bổ sung quà tặng bằng hiện vật cho tất cả người có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên. Việc tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến công tác người cao tuổi, nhằm tôn vinh và phát huy giá trị tinh thần của người cao tuổi./.

Hải Đăng-Đặng Thưởng-Nguyễn Toàn Xem phản hồi

 
Tin khác