Kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật đất đai (18/06/2019 09:55)

Sau nhiều lần được UBND tỉnh đồng ý thay đổi nội dung đầu tư với mục đích tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư thực hiện song dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu huyện Tam Đảo đến nay vẫn chưa được thực hiện theo như cam kết. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 19/4/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kết luận thanh tra số 913/KL-STNMT, kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai của dự án.

Dự án Trung tâm dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe tại xã Hợp Châu huyện Tam Đảo do Công ty TNHH đầu tư dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe làm chủ đầu tư đã được thường trực Tỉnh ủy chấp thuận địa điểm đầu tư tại Thông báo số 1322-TB/TU ngày 24/8/2009.

Theo đó địa điểm dự kiến 23ha được đặt tại 2 xã là Kim Long của huyện Tam Dương và Hợp Châu của huyện Tam Đảo. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.225 tỷ đồng được chia làm 3 giai đoạn. Tuy nhiên kể từ khi được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 31/12/2010, dự án đã 3 lần được thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư mà vẫn chưa được triển khai.

Từ khi được giao đất vào ngày 13/2/2014 chủ đầu tư chưa đầu tư xây dựng, thực hiện dự án theo đúng tiến độ thực hiện dự án được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư. Trong tất cả các Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp đều ghi rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhà đầu tư không triển khai dự án hoặc triển khai không đúng nội dung cam kết, hồ sơ dự án …. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp theo quy định. Tính đến nay đã hơn 5 năm, đủ điều kiện để UBND tỉnh thu hồi GCNĐT của dự án này.

Kể từ khi được giao đất đợt 1 ngày 13/2/2014 với diện tích 4,22ha đến nay đã 58 tháng, chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án theo tiến độ, bỏ đất hoang hóa nên dự án này thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định tại điểm i, khoản 1, điều 64 Luật đất đai năm 2013. Cụ thể:

“i) Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”

Mặt khác kể từ khi được giao đất, chủ đầu tư chưa ký hợp đồng thuê đất với Sở TN&MT, chưa lập hồ sơ xin cấp GCNQSDĐ để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nên không thuộc trường hợp được gia hạn sử dụng đất.

Tại kết luận thanh tra số 913/KL-STNMT ngày 19/4/2019 Sở TN&MT đã kiến nghị với UBND tỉnh chấm dứt hoạt động dự án và hướng dẫn nhà đầu tư thủ tục thanh lý dự án, giải thể Doanh nghiệp theo đúng quy định, đồng thời thu hồi và hủy bỏ QĐ số 2566/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh về giao đất đợt 1. Sở TN&MT cũng kiến nghị giao ban GPMB&Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định hiện hành.

Thu HươngXem phản hồi

 
Tin khác