Chương trình Hành động số 55 của Tỉnh ủy: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá X) (02/04/2009 01:56)

TỈNH ỦY VĨNH PHÚC

               *

      Số 55-CTr/TU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           **************

                                          Vĩnh Yên, ngày 27 tháng 3 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9, khoá X

 về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

=====

Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 9, khoá X về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2005-2010 xây dựng chương trình hành động phòng, chống tham nhũng, lãng phí như sau:

I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HAI NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 3 (KHOÁ X).

Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực, thấy rõ hơn về tính chất nghiêm trọng, phức tạp, nguy cơ của tệ tham nhũng, lãng phí; qua đó đã tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội và quyết tâm cao trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ quan chuyên trách về phòng, chống  tham nhũng của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động, bước đầu đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí được tăng cường, xử lý nghiêm khắc hơn đã có tác dụng răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng, lãng phí đã được kiềm chế, không có vụ việc tham nhũng, lãng phí lớn, nghiêm trọng, phức tạp xảy ra. Kết quả đó thể hiện sự kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, cùng với quyết tâm của các cấp uỷ đảng, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm:

- Việc chuyển biến từ nhận thức thành hành động còn hạn chế. Một số cấp uỷ còn chủ quan chưa đánh giá đúng thực trạng tình hình tham nhũng, lãng phí, cho rằng cơ quan, địa phương mình không xảy ra tham nhũng, lãng phí.

- Việc thực hiện các qui định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa đồng đều, thiếu cụ thể, chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện như việc kê khai tài sản, chuyển đổi vị trí công tác… nên hiệu quả thấp.

- Tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền hạn còn yếu kém, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên giảm sút.

- Công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở nhiều nơi còn yếu, thiếu chủ động, chưa thực hiện thường xuyên, còn né tránh trong xử lý. Hầu hết các vụ việc tham nhũng, lãng phí được phát hiện thời gian qua chủ yếu là qua  đơn, thư tố cáo trong nội bộ, trong nhân dân và thông tin trên báo, đài, chưa có vụ việc nào được phát hiện thông qua hoạt động giám sát, tự kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của một số cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu kiên quyết, không thường xuyên, thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện .

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm trên là:

- Cơ chế, chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung kịp thời đáp ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập và bước phát triển cao của khoa học- công nghệ.

- Công tác quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý xã hội còn nhiều thiếu sót, chất lượng và hiệu quả chưa cao, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức chưa được xác định rõ ràng, cụ thể.

- Năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng yếu kém, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhận thức và ý thức còn hạn chế, thiếu chủ động trong tổ chức thực hiện. Công tác đấu tranh tự phê và phê bình trong nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị rất yếu, nên việc tự phát hiện các hành vi tham nhũng, lãng phí rất hạn chế.

- Các hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội; đối tượng tham nhũng, lãng phí phần lớn nằm trong bộ phận cán bộ, đảng viên, có chức, có quyền, có chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, khi bị tố giác, phát hiện tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn đối phó. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý gặp nhiều khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải có bản lĩnh, trình độ, năng lực và tính chiến đấu cao.

- Cơ chế, chính sách về phòng, chống tham nhũng mới được ban hành, cần được chuyển tải đầy đủ, học tập, quán triệt sâu sắc và phải có thời gian mới phát huy tác dụng, hiệu quả.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ TỪ NAY ĐẾN HẾT NĂM 2010.

A. Mục tiêu.

Quyết tâm thực hiện, đạt mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) đã đề ra: “ Ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, liêm chính”.

B. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Đẩy mạnh thực hiện 10 chủ chương, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3, tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

1.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập Nghị quyết Trung ương 3 (Khoá X), Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các qui định về công tác phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức  Hồ Chí Minh” về chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc“ làm theo”.

Các tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân học tập, nắm vững và thực hiện nghiêm túc các qui định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí để nâng cao nhận thức, thấy rõ nguy hại của tham nhũng, lãng phí ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

Chú trọng tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các quy định cụ thể về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, mở các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng trên báo, đài.

2. Đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trước hết, các tổ chức cơ sở đảng, các cấp uỷ phải có trách nhiệm chủ động phòng ngừa, tự phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng không chờ đợi, ỷ lại vào sự kiểm tra, giám sát của cấp trên và các cơ quan chức năng.

 Các cấp uỷ đảng cần xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm, là một trong các tiêu chí để đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên; xếp loại phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị.

Đánh giá cao những cấp uỷ đảng tự phát hiện tham nhũng, lãng phí, xử lý và có hình thức xử lý phù hợp những cấp uỷ không tự phát hiện; xử lý nghiêm các cấp uỷ, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị dung túng, bao che tham nhũng, lãng phí. Cấp uỷ Đảng các cấp, cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Tăng cường chỉ đạo, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Các cấp uỷ đảng căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, trên cơ sở đó, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, loại bỏ những nội dung, những quy định không phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, tránh chồng  chéo, quan liêu, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Các ban, ngành, đoàn thể quy định cụ thể việc công khai, minh bạch các lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, chủ động phối hợp xây dựng quy chế về quan hệ công tác, sự phối hợp hoạt động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nội bộ và với các cơ quan liên quan; ban hành các quy tắc, chuẩn  mực ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ giữa công chức với doanh nghiệp và người dân, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc nhằm bảo đảm sự cần, kiệm, liêm, chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát lại toàn bộ quy chế làm việc, quy trình công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách nhằm sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với các quy định về PCTN, lãng phí.

Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, khắc phục tình trạng chồng chéo, trong bộ máy công quyền, tăng cường phân cấp giao thẩm quyền và trách nhiệm cho cấp dưới và cơ sở.

Tổ chức thực hiện tốt cơ chế, chính sách đã có về quản lý kinh tế, xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế quản lý, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, trước hết tập trung vào các lĩnh vực: quản lý và sử dụng đất đai, sử dụng tài sản công, xây dựng cơ bản, xét duyệt dự án, mua sắm tài sản công, cấp vốn ngân sách nhà nước, chi tiêu ngân sách, các khoản hỗ trợ, đóng góp của nhân dân... thực hiện công bố công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng và nơi công sở để làm căn cứ thực hiện, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

4. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ cương, liêm chính phục vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ, đảm bảo công khai dân chủ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có đủ năng lực thực thi nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, có thái độ, trách nhiệm đối với công việc và ý thức phục vụ nhân dân. Kiên quyết xử lý kỷ luật, đưa những người không đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn ra khỏi bộ máy Đảng và Nhà nước. Bổ sung cán bộ công chức đủ tiêu chuẩn, có năng lực vào các vị trí quan trọng.

Thực hiện tốt các khâu từ đánh giá cán bộ, tuyển dụng, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt cán bộ, kịp thời chấn chỉnh công tác thi tuyển, tiếp nhận cán bộ công chức; chú trọng thanh tra, xử lý tham nhũng trong thi tuyển, bổ sung quy định về việc những người có quan hệ gia đình không được làm  một số công việc dễ xảy ra tham nhũng.

Kiên quyết không đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu tái cử những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hoặc bao che tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí vào các cương vị lãnh đạo, những vị trí có liên quan đến tiền, hàng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử.

Xây dựng quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của tập thể, của cá nhân, giữa cấp trên và cấp dưới cho từng chức danh cán bộ, công chức nhà nước, khắc phục tình trạng trách nhiệm “chung”, thành tích thì của cá nhân, khuyết điểm, sai phạm thì đẩy cho tập thể.

Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí. Cấm sử dụng công quỹ làm quà biếu, chiêu đãi, tiếp khách không đúng quy định. Xây dựng quy tắc quan hệ giữa người thực hiện công vụ với công dân, tổ chức, doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc các quy định trong việc cưới, việc tang, kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua...

Đảm bảo minh bạch về tài sản, thu nhập của đảng viên, cán bộ công chức, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và xác minh bản kê khai theo đúng quy định. Làm rõ trách nhiệm, xử lý những cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân không thực hiện đúng các quy định về kê khai tài sản, thu nhập.

5. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở phải lấy dân làm gốc, dựa vào dân để giám sát công việc của cán bộ, đảng viên, dựa vào quần chúng nhân dân để đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp.

Thông báo công khai các số điện thoại của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng để quần chúng nhân dân kịp thời tố giác, các hành vi tham nhũng, lãng phí của những tập thể, cá nhân.

Bảo vệ an toàn người tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân dũng cảm, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để vu khống, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín cá nhân, cán bộ và cơ quan, đơn vị.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các thành viên trong tổ chức mình thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng, lãng phí, cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh làm rõ, kịp thời xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Giám sát các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách chặt chẽ, thường xuyên.

Các cơ quan báo, đài đưa tin phản ánh kịp thời những vụ việc tham nhũng, lãng phí và hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách trung thực, khách quan trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí khi có yêu cầu của cơ quan báo, đài theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với cơ quan báo, đài điều tra, xác minh làm rõ, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí.

Cấp uỷ Đảng các cấp chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, thanh tra Nhà nước, thanh tra nhân dân chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tiến hành kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm dễ xảy ra tiêu cực, lãng phí như đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, đóng góp tiền của học sinh và nhân dân..

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiến hành rà soát lại các vụ việc ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình để có biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm trong thời gian ngắn nhất, ngay từ cơ sở. Đối với những đơn thư tố cáo hành vi tham nhũng của cán bộ đảng viên còn tồn đọng, mới phát sinh hoặc những vụ việc đã giải quyết nhưng chưa được dư luận đồng tình cần tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý dứt điểm. Đối với những vụ việc nổi cộm, bức xúc cần tập trung chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành để giải quyết dứt điểm, tránh để tình trạng tố cáo, khiếu nại đông người, vượt cấp.

7. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nghị quyết Trung ương 3 đã xác định: “ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với những bước đi vững chắc, tích cực và có trọng tâm, trọng điểm”.

Vì vậy, phải bố trí những cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực vào bộ phận chuyên trách phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn của Chính phủ và cấp trên; đầu tư trang thiết bị, điều kiện, phương tiện làm việc đảm bảo chế độ chính sách để cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đấu tranh có hiệu quả đối với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

8. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, vai trò giám sát của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng trong cuộc đấu tranh, chống tham nhũng, lãng phí, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở. Mỗi đảng bộ, chi bộ phân công 01 đồng chí cấp uỷ viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phân công các thành viên của cấp uỷ theo dõi địa bàn, lĩnh vực chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương, đơn vị, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự giám sát của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước nhằm phát hiện tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí, để có biện pháp xem xét, xử lý kịp thời.

Hàng năm, Hội đồng nhân dân tổ chức nghe báo cáo và thảo luận, chất vấn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, từ đó có chủ trương, biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp cần xác định những lĩnh vực, địa bàn cần tập trung chỉ đạo phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời ngay tại cơ sở các vụ việc tham nhũng, lãng phí không để phát sinh phức tạp lớn, hình thành điểm nóng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các cấp uỷ đảng chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khoá X, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đặc biệt lưu ý những nơi có vụ việc liên quan tới tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, coi nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

2. UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, đặc biệt là một số sở, ngành chức năng xây dựng các qui định cụ thể theo Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phù hợp với  thực tế địa bàn tỉnh để thực hiện.  

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng kế hoạch bằng nhiều hình thức, thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung nghị quyết và các qui định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

4. UBND tỉnh là cơ quan thường trực chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Hằng năm, kiểm điểm, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Nơi nhận :

- Ban Bí thư TW Đảng (Để B/c)                                                                                     T/M TỈNH ỦY

- Ban TGTW Đảng (Để B/c)                                                                                               BÍ THƯ

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh                                                                                                                   

- Các Đ/c Tỉnh ủy viên                                                                                                  Trịnh Đình Dũng

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,                                                                                                                  ( Đã ký )              

   Đảng ủy trực thuộc                                                                      

- Các huyện, thành, thị ủy

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Lưu VPTU.Xem phản hồi

 
Tin khác