Công văn số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 (06/05/2019 15:46)

Quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác