Công văn số 2403/UBND-TH2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh (09/04/2020 16:47)

Công văn số 2403/UBND-TH2 ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 73 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy.Xem phản hồi

 
Tin khác