Công văn số 602/UBND-TH1 ngày 22/1/2019 (24/01/2019 09:37)

Công văn số 602/UBND-TH1 Vv triển khai, thực hiện Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh.

Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:

Xem phản hồi

 
Tin khác