Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII năm 2018 - 2019 (03/08/2018 18:00)

Căn cứ Quyết định số 165/2006/QĐ-TTg ngày 14/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật; văn bản số 337/LHHVN-VIFOTEC ngày 23/5/2018 của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019);

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019);

Căn cứ Thể lệ Hội thi ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-BTC ngày 26/7/2018 của Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018-2019);

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII (2018 - 2019) sau đây gọi tắt là Hội thi được tổ chức nhằm:

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân, áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

- Tuyển chọn giải pháp kỹ thuật đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019).

- Các đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức trong quá trình tổ chức Hội thi, đảm bảo Hội thi được triển khai có hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

- Việc chấm, đánh giá, xếp loại các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phải được tiến hành khách quan, minh bạch, công bằng, khoa học và bảo đảm chất lượng.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Cơ quan Tổ chức Hội thi

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ VII (2018-2019) là Hội thi cấp tỉnh; UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức Hội thi gồm đại diện các Sở, ban, ngành (Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, Sở GD&ĐT và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh) triển khai thực hiện. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Tổ chức.

2. Đối tượng dự thi:

- Mọi cá nhân, tập thể là người Việt Nam và người nước ngoài, đang sinh sống, lao động, học tập tại Việt Nam nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, không phân biệt lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến công nghệ được áp dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt hiệu quả rõ rệt từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham gia Hội thi.

- Các giải pháp, công trình đã đạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc những kỳ trước không được tham gia Hội thi.

- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký và Hội đồng Giám khảo Hội thi không được đứng tên tham gia đăng ký dự thi.

3. Lĩnh vực thi:

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống xã hội, an ninh, quốc phòng đều có quyền tham gia dự thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo các lĩnh vực sau đây:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

- Cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

- Y dược;

-  Giáo dục và Đào tạo.

4. Công tác phát động, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Hội thi:

4.1. Công tác phát động Hội thi:

Từ tháng 24/7 đến ngày 30/12/2018 Liên hiệp hội chủ trì phối hợp Các Sở, ngành, đơn vị thành viên của Ban Tổ chức Hội thi và các đơn vị có liên quan tổ chức phát động Hội thi thông qua nhiều hình thức như:   

- Phát động Hội thi thông qua các phương tiện truyền thông của tỉnh: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh.

- Phát động, phổ biến Hội thi trên các Bản tin chuyên ngành của các cơ quan tham gia Ban tổ chức Hội thi.

- Phát động Hội thi bằng Văn bản trực tiếp tới các đơn vị ngành dọc.

- Phát động Hội thi thông qua phổ biến trực tiếp tại các Hội nghị ngành.

4.2. Công tác tuyên truyền, vận động:

Công tác tuyên truyền, vận động Hội thi thực hiện theo 3 giai đoạn sau:

- Giai đoạn 1: Từ 24/7/2018 đến 15/8/2018: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; công bố Kế hoạch, Thể lệ Hội thi trên Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và trong các tạp chí, bản tin của các cơ quan tham gia Ban Tổ chức Hội thi.

- Giai đoạn 2: Từ tháng 16/8/2018 đến hết 15/6/2019: Tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đối tượng dự thi hoàn chỉnh và nộp hồ sơ dự thi về Ban Tổ chức. Nêu gương những đơn vị có nhiều cá nhân (hoặc nhóm tác giả) tham gia dự thi.

- Giai đoạn 3: Từ 16/6/2019 đến hết tháng 12/2019: Tuyên truyền về kết quả Hội thi, các giải pháp kỹ thuật của các tác giả đạt kết quả cao trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin của ngành.

5. Tiến độ thực hiện:

- Từ 24/7/2018 đến 31/7/2018 xây dựng, ban hành Thể lệ Hội thi, Kế hoạch tổ chức Hội thi đồng thời chính thức triển khai Hội thi.

- Từ 01/8/2018 đến 15/6/2019 tổ chức lễ phát động, tuyên truyền, vận động, đôn đốc các cơ quan, đơn vị hưởng ứng Hội thi; Hướng dẫn các tác giả dự thi hoàn thiện hồ sơ và nộpvề Thường trực Ban Tổ chức Hội thi (Địa chỉ: số 579 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc); đồng thời Thường trực Ban Tổ chức, Ban Thư ký tổ chức kiểm tra thực tế các giải pháp dự thi ở các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp (khi cần thiết); Tiến hành phân loại các giải pháp dự thi theo quy định của Thể lệ Hội thi.

- Từ 16/6 đến 15/7/2019:Thành lập Hội đồng Giám khảo, xây dựng tiêu chuẩn, thang điểm và tiến hành chấm các giải pháp dự thi.

- Từ 16/7 đến 31/7/ 2019: Hội đồng Giám khảo xem xét kết quả chấm thi báo cáo Ban Tổ chức Hội thi xét giải thưởng; triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho việc tổng kết và trao giải Hội thi; tuyển chọn các giải pháp tiêu biểu đạt giải (nhất, nhì, ba) hoàn thiện hồ sơ gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XV (2018 - 2019);

- Từ tháng 8 đến hết tháng 10/2019: Báo cáo UBND tỉnh về kết quả Hội thi; tổ chức Tổng kết và trao giải Hội thi, dự kiến trong tháng 10/2019.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC VÀ KHEN THƯỞNG:

1. Kinh phí tổ chức Hội thi, gồm:

- Ngân sách nhà nước được UBND tỉnh cấp cho Hội thi, các mục chi thực hiện theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng và có sự phê duyệt của Sở Tài chính.

- Kinh phí hỗ trợ, tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân (nếu có).

2. Khen thưởng:

- Các tác giả dự thi đạt giải: nhất, nhì, ba, khuyến khích được Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận, tặng giải thưởng và biểu trưng của hội thi;

- Các cơ quan đồng tổ chức khen thưởng, động viên tác giả theo quy định chuyên ngành;

- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xem xét theo quy định công nhận là sáng kiến cấp tỉnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chỉ tiêu vận động:

- Liên hiệp hội chịu trách nhiệm vận động 40 giải pháp tham gia Hội thi.

- Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm vận động 25 giải pháp.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm vận động 25 giải pháp.

- Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm vận động 25 giải pháp.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm vận động 25 giải pháp.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chịu trách nhiệm vận động 10 giải pháp.

2. Phân công nghiệm vụ:

- Ông Phan Trường Giang - Trưởng ban, phụ trách chung.

- Ông Đỗ Văn Lợi - Phó Trưởng Ban Thường trực, phụ trách Ban Thư ký, công tác tuyên truyền, chỉ đạo vận động Hội thi tới các tổ chức thành viên, các Sở, ngành không có đại diện của Ban Tổ chức Hội thị, UBND các huyện, thành thị, các trường Trung cấp, Cao đẳng chuyên nghiệp, trường Đại học của Trung ương, các doanh nghiệp FDI chưa có Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

+ Ông Nguyễn Kim Tuấn - Phó Trưởng Ban: Phụ trách, chỉ đạo tuyên truyền, vận động các Trung tâm trực thuộc và các tổ chức hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh; các tác giả đề tài khoa học - công nghệ phù hợp.      

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Trưởng Ban: Phụ trách, chỉ đạo tuyên truyền, vận động đến các tổ chức Công đoàn trực thuộc; các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp FDI có Công đoàn cơ sở  trên địa bàn tỉnh.

+ Bà Nguyễn Hồng Nhung - Phó Trưởng Ban: Phụ trách, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Hội thi các huyện, thành đoàn, các tổ chức đoàn thanh niên trực thuộc.

+ Ông Trần Dũng Long - thành viên: Phụ trách, chỉ đạo tuyên truyền, vận động tới Phòng giáo dục các huyện, thành phố, các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh.

+ Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - thành viên: Phụ trách, chỉ đạo tuyên truyền, vận động Hội phụ nữ các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc, Hội doanh nhân nữ.

+ Ông Trịnh Đình Quang - thành viên: Phụ trách chỉ đạo công tác tuyên truyền, phát động Hội thi trên phương tiện truyền thông do mình quản lý, tuyên truyền, phổ biến Hội thi trên Báo Vĩnh Phúc; cùng vận động có giải pháp tham gia Hội thi;

+ Ông Nguyễn Thảo Nguyên - thành viên: Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phát động Hội thi trên phương tiện truyền thông do mình quản lý, tuyên truyền, phổ biến Hội thi trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; cùng vận động có giải pháp tham gia Hội thi.

Lưu ý: Các đơn vị căn cứ kế hoạch phát động, lập yêu cầu về số lượng mẫu đơn đăng ký dự thi, thể lệ Hội thi, thống nhất Ban thư ký để gửi hồ sơ đến các đơn vị trực thuộc trước ngày 30/7/2018.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VII, năm 2018 - 2019. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp tổ chức, triển khai Kế hoạch để Hội thi đạt kết quả tốt./.

 Xem phản hồi

 
Tin khác