Thể lệ giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019 (06/05/2019 15:57)

Thực hiện Quyết định số 722-QĐ/TU ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc quy định về sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan Đảng, chính quyền trong công tác chỉ đạo quản lý báo chí xuất bản; văn bản số 8290/UBND-TH2 ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh đồng ý chủ trương với nhiệm vụ năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh; Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày  23 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019. 

Để triển khai Giải báo chí theo đúng các quy định hiện hành, đạt mục tiêu yêu cầu đề ra Hội đồng Giải báo chí lần thứ VIII năm 2019 ban hành Thể lệ Giải như sau:

I - NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM DỰ GIẢI NĂM 2019

1. Nội dung

- Tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019” là những tác phẩm viết về Vĩnh Phúc năm 2018, 2019 có chất lượng cao về tư tưởng chính trị văn hoá; có hình thức thể hiện phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tính phát hiện, đảm bảo chính xác, khách quan, nêu được vấn đề dư luận quan tâm và hiệu quả xã hội tốt.

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; xây dựng nông thôn mới; các tác phẩm về quản lý tài nguyên, bảo vệ người tiêu dùng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các tác phẩm phê phán các hành vi tiêu cực tham nhũng, lãng phí…

- Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; đề xuất được các giải pháp hữu hiệu góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu

- Các loại hình báo chí được xét Giải năm 2019 gồm: báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), báo điện tử, ảnh báo chí.

- Các tác phẩm báo chí được xét Giải bao gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản ánh; bình luận, chuyên luận vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo hình (phóng sự thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí).

3. Hồ sơ tác phẩm dự Giải

- Yêu cầu chung

+ Bài dự thi của các tác giả ghi rõ: “Bài dự thi Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019”; họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, đơn vị công tác của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng (đối với báo in, báo điện tử), phát sóng đối với báo hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm dự thi có xác nhận của thủ trưởng cơ quan tác giả công tác.

+ Tác phẩm dự giải: không trả lại tác giả,Thường trực Hội đồng Giải lưu hồ sơ các tác phẩm dự Giải năm 2019.

- Yêu cầu cụ thể

+ Đối với báo in: tác giả gửi bài dự thi ngoài phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, nộp kèm bản  đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Mỗi tác phẩm dự thi là một hoặc một loạt bài. Bài dự thi không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo nói (phát thanh): Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Tác giả nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn), đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo hình (truyền hình): Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4. Đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với ảnh báo chí: Tác phẩm là ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi phóng sự ảnh từ 3 đến 5 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính, đồng thời gửi file ảnh về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải).

Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điển tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc; ngày tháng năm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời gửi kèm bản đánh máy tác phẩm in trên giấy khổ A4, đồng thời gửi file về địa chỉ email của Hội Nhà báo hoinhabaovp@gmail.com (đây là điều kiện bắt buộc nếu các tác giả không thực hiện sẽ không xét Giải). Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

II - ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI CỦA TÁC PHẨM

- Tác phẩm dự Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019 phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng: các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản; đối với loại hình báo điện tử: tác phẩm phải được đăng trên các cổng, trang thông tin điện tử tổng hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. (Không nhận các tác phẩm đã được giải của báo chí Trung ương, các cuộc thi của tỉnh và các ngành phối hợp).

- Tác phẩm dự Giải đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 21/5/2018 đến 20/5/2019.

III - ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tác giả tham dự giải: không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức Giải năm 2019.

- Thành viên Hội đồng Giải, các Tiểu ban xét chọn tác phẩm không tham gia dự thi.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm dự giải ở một loại hình; mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm và có thể cùng đứng tên trong một nhóm tác giả (tác giả là quay phim, chụp ảnh được ký tên tối đa 2 nhóm tác giả).

IV - VỀ GIẢI THƯỞNG

1. Báo in: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải:                                 6.000.000 đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải                    4.000.000 đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải                    2.000.000 đ

- Và 3 giải khuyến khích, mỗi giải:  1.000.000 đ

2. Báo nói (phát thanh): 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải:                                 6.000.000đ

- Giải B: 1 giải:                                  4.000.000đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải:                   2.000.000đ

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải:         1.000.000đ

3.Báo hình (truyền hình): 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                  6.000.000đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải:                   4.000.000đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải:                   2.000.000đ

- 3 giải khuyến khích, mỗi giải:         1.000.000đ

4. Báo điện tử: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                  6.000.000đ

- Giải B: 1 giải                                   4.000.000đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải:                   2.000.000đ

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải:         1.000.000đ

5. Ảnh báo chí: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                  6.000.000đ

- Giải B: 1 giải                                   4.000.000đ

- Giải C: 1 giải                                   2.000.000đ

- 2 giải khuyến khích, mỗi giải:          1.000.000đ

V – QUY TRÌNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN XÉT CHỌN TÁC PHẨM DỰ GIẢI

- Các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận các tác phẩm dự giải và lập Ban tuyển chọn gồm: Đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí, đại diện Ban Thư ký chi hội và đại diện phóng viên, biên tập. Ban tuyển chọn có trách nhiệm thu nhận tác phẩm của phóng viên, cộng tác viên tiến hành sơ tuyển chọn tác phẩm gửi về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh; Ban Tuyên giáo, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố tập hợp các bài dự thi ghi rõ họ tên tác giả, bài đăng trên báo, ngày tháng năm (kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm, thể loại, ngày giờ đăng báo, phát sóng) đóng dấu xác nhận của cơ quan chuyển về Thường trực Hội đồng Giải.

Hạn cuối cùng: Ngày 31/5/2019 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Thường trực Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc

Hội Nhà báo Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc số điện thoại: 02113860731.Ngoài phong bì ghi rõ: Dự giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VIII năm 2019.

Nguồn: Thể lệ số 01-TL/GBC ngày 16/01/2019
của Hội đồng giải Báo chí tỉnhXem phản hồi

 
Tin khác