Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Bộ luật dân sự năm 2015" (03/07/2017 15:32)

I. Đối tượng, hình thức, nội dung thi

 1. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ 14 tuổi trở lên (trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Tổ thư ký và bộ phận giúp việc trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

2. Hình thức thi: Thi viết.

3. Nội dung thi:  Cuộc thi gồm các câu hỏi lý thuyết và xử lý tình huống nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015.

II. Thời gian tổ chức cuộc thi:

1. Tổ chức làm bài dự thi (Từ 31/5 đến 15/8/2017)

Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị vận động 100%  cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân của cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả.

2. Tổ chức thu bài thi (Từ 16/8 đến 31/8/2017)

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc thi.

- Cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đóng trên địa bàn huyện, thành, thị nộp bài về Phòng Tư pháp.

3. Tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải cuộc thi (Từ 01/9 đến 09/11/2017)

- Từ 01/9/2017  đến 05/10/2017:  Ban chỉ đạo cuộc thi cấp huyện tổ chức chấm những bài dự thi của địa phương; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gửi về Ban chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp). Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ở địa phương.

 - Từ 06/10/2017 đến 09/11/2017: Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký tổ chức chấm thi các bài dự thi của các cơ quan cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện.

Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh (dự kiến đầu tháng 11/2017).

 Chi tiết xem tại file đính kèm bên dưới:Xem phản hồi

 
Tin khác