Cập nhật: 13/01/2021 17:58:00
Xem cỡ chữ

Chiều 13/01, Khối thi đua Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, thực hiện chủ đề “Khối Nội chính thi đua thực hiện kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020”, các đơn vị trong Khối đã bám sát chủ đề thi đua của tỉnh, của khối và từng ngành đổi mới về nội dung, phương thức, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, phù hợp và hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua được triển khai đa dạng, phong phú , gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Các đơn vị đã chủ động tham gia đầy đủ, tích cực và cụ thể hóa chủ đề thi đua của khối thành chỉ tiêu, hành động cụ thể.

Năm 2021, các đơn vị trong Khối thi đua Nội chính tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với tổ chức đoàn thể thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Tăng cường triển khai các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác thi đua để nhân rộng các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực của từng đơn vị trong khối; tổ chức các hội thảo, hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về công tác tổ chức thi đua. Đồng thời, tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua của các đơn vị nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị trong Khối đã suy tôn Cục thi hành án dân sự tỉnh làm trưởng khối thi đua Nội chính năm 2021./.

Kim Liên

biển đảo