Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Tochighi - Nhật Bản thăm một số doanh nghiệp và Khu danh thắng Tây Thiên

Ngày: 19/11/2023
515 lượt xem
  • Từ khóa