Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Đài PT-TH tỉnh Vĩnh Phúc gồm: Ban Giám đốc và 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ

I. Ban Giám đốc                                

- Giám đốc: Phạm Thị Thu Hằng

- Phó giám đốc: Nguyễn Thảo Nguyên, Nguyễn Mạnh Tuấn,  Nguyễn Anh Tuấn

II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1. Văn Phòng     

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Kiều Thanh     DĐ: 0914964082

  ĐT: (0211) 6250.531

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Hà

  ĐT: (0211) 6250.533

 2. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo                

- Trưởng phòng: Trần Thanh Nam     DĐ: 0902266139

  ĐT: (0211) 3860.569        

- Phó trưởng phòng: Ngô Minh Nguyệt     DĐ: 0966683988 

  ĐT: (0211) 6250.536 

- Phó trưởng phòng: Vũ Mạnh Quân      

3. Phòng Thư ký biên tập                       

- Trưởng phòng: Triệu Hoài Giang     DĐ: 0982384199

- Phó trưởng phòng: Lê Thị Ánh Tuyết 

- Phó trưởng phòng: Dương Văn Hưng 

  ĐT: (0211) 6250.530

4. Phòng Thời sự

- Trưởng phòng: Nguyễn Hải Thành       DĐ: 0913312628

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Lê Minh

- Phó trưởng phòng: Lỗ Anh Hiếu

- Phó trưởng phòng: Ngô Thị Mơ

  ĐT: (0211) 3840.842

5. Phòng Chuyên đề                      

- Trưởng phòng: Bùi Đức Sơn     DĐ: 0912608720 

- Phó trưởng phòng: Vũ Bích Hằng 

- Phó trưởng phòng: Đào Thị Tuyết Minh

  ĐT: (0211) 6250.580 

 6. Phòng Văn nghệ                         

- Trưởng phòng: Nguyễn Quang Minh     DĐ: 0904221263

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Khương

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thúy Chinh

  ĐT: (0211) 6250.583

 7. Phòng Phát thanh   

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng     DĐ: 0912236269

- Phó Trưởng phòng: Đào Văn Hiếu

  ĐT: (0211) 3861.919

 8. Phòng Thông tin điện tử              

- Trưởng phòng: Ngô Đắc Trung     DĐ: 0913322359

- Phó trưởng phòng: Cao Việt Anh 

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Hồng Hà

  ĐT: (0211) 3711.367    

 9. Phòng Kỹ thuật                    

- Trưởng phòng: Vũ Xuân Huy     DĐ: 0913061723

   ĐT: (0211) 6250.584

* Tổ Phát thanh                                  

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Công Tuấn

  ĐT: (0211) 6250.553

* Tổ Phát hình                

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Nguyễn Huy Đồng

  ĐT: (0211) 6250.552

* Tổ Dựng hình                        

- Phó trưởng phòng Kỹ thuật: Trần Ngọc Quân  

biển đảo