Cập nhật: 24/02/2021 14:10:00
Xem cỡ chữ

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

Theo mattran.org.vn - 24/02/2021

http://mattran.org.vn/hoat-dong/16-moc-thoi-gian-quan-trong-ve-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-20212026-36446.html