Cập nhật: 25/02/2021 10:37:00
Xem cỡ chữ

Năm 2021 là năm cuối của lộ trình thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021. Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, đơn vị đã đem lại những chuyển biến rõ nét, khắc phục sự chồng chéo, giảm nhiều đầu mối, tinh giản nhiều biên chế và tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước.

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngành Y tế Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và tuyến xã. Đến nay ngành đã giảm từ 65 đầu mối, xuống còn 6 phòng ban và 22 đơn vị y tế trực thuộc, giảm được 37 đầu mối. Trong đó, các đơn vị y tế tuyến huyện chỉ còn một đầu mối là Trung tâm Y tế đa chức năng thực hiện công tác khám chữa bệnh, Y tế dự phòng, An toàn vệ sinh thực phẩm và Dân số kế hoạch hóa gia đình. Qua đó đã khắc phục được sự chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí và con người; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức ngành y và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo chặt chẽ, bài bản, khoa học và quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của tỉnh thu được nhiều kết quả quan trọng: Đã giảm 01 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và 47 tổ chức cơ sở đảng; giảm 04 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; giảm 227 phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện ủy, UBND huyện; giảm 01 xã và 152 thôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh tinh giản được gần 2.000 biên chế, giải quyết được 1986 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, lao động thôi việc theo nguyện vọng; giảm 10.074 người hoạt động không chuyên trách; giảm gần 200 cán bộ lãnh đạo; và chấm dứt các trường hợp hợp đồng không đúng quy định tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh, nhiều mô hình sáng tạo, cách làm mới được thí điểm triển khai; xây dựng được các cơ chế, chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện tự chủ và khoán kinh phí các đơn vị sự nghiệp; thay đổi cơ chế hoạt động của các tổ chức hội; kiên quyết giải thể các tổ chức đảng hoạt động hiệu quả thấp.

Để thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2021. Trong năm cuối 2021, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa kết hợp với giao tự chủ kinh phí các đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức./.

Lưu Trường