Cập nhật: 31/05/2021 10:40:00
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hưởng ứng tích cực Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 (sau đây viết tắt là Giải Búa liềm vàng lần thứ VI) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và Nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

- Động viên, khuyến khích đội ngũ phóng viên, nhà báo và thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua việc sáng tạo các tác phẩm báo chí xuất sắc; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

2. Yêu cầu

- Việc hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI phải trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, rộng khắp trong toàn hệ thống chính trị và các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên; coi trọng cả “đức trị” và “pháp trị”, nhưng đề cao “pháp trị”. Thực hiện tốt phương châm “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và xã hội.

- Mỗi cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chủ động, tích cực bám sát thực tiễn cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương và đấu tranh phê phán những khuyết điểm, vi phạm, những vấn đề còn hạn chế, tồn tại.

- Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc, có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để biểu dương, khen thưởng; từ đó chọn lọc các tác phẩm báo chí chất lượng cao gửi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI.

II. NỘI DUNG

1. Công tác quán triệt, triển khai

Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Kế hoạch số 08-KH/BTCTW, ngày 25/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021 và Thể lệ (sửa đổi, bổ sung) Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng); Kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; phóng viên, nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh và văn phòng đại diện, phóng viên các báo, tạp chí thường trú tại tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tham gia tích cực và hiệu quả Giải báo chí quan trọng này.

2. Nội dung triển khai

Lựa chọn được những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ (thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức – cán bộ, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc…) để biểu dương, tặng thưởng; từ đó chọn lọc các tác phẩm báo chí chất lượng cao gửi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI. Trọng tâm các tác phẩm tập trung tuyên truyền, phản ánh:

(1) Về việc học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào cuộc sống; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh theo định hướng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, khơi dậy mọi tiềm năng, hun đúc ý chí, khát vọng phồn vinh, xây dựng tỉnh Vĩnh phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh.

(2) Công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh; công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

(3) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”.

(4) Những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển, điểm mới, sáng tạo, đột phá trong công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(5) Việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh và các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh.

(6) Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII); đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước, của tỉnh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

(7) Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở…

3. Đối tượng tham dự Giải

- Về tác giả: Mọi công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí tuyên truyền, phản ánh về công tác xây dựng Đảng của tỉnh được đăng tải, phát sóng trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) tỉnh Vĩnh Phúc và Trung ương. Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Bộ Thông tin và Truyền thông) cấp phép.

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi báo chí của tỉnh và Trung ương vẫn được quyền tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức (Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải Giải báo chí quốc gia).

4. Thời gian tác phẩm dự Giải

- Thời gian đăng tải, phát sóng tác phẩm tham dự Giải: Tính từ ngày 01/11/2020 đến ngày 31/10/2021.

- Thời gian nhận tác phẩm dự Giải: Từ ngày ban hành Kế hoạch đến hết ngày 01/11/2021 (theo dấu bưu điện).

- Thời gian lựa chọn tác phẩm xuất sắc để biểu dương, tặng thưởng tại tỉnh và chọn lọc gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI: Từ ngày 02-8/11/2021.

- Thời gian gửi tác phẩm xuất sắc về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI: Hoàn thành trước ngày 10/11/2021.

5. Địa chỉ nhận hồ sơ tham dự Giải

Thống nhất các tác giả có tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI chỉ gửi hồ sơ tham dự Giải về một địa chỉ duy nhất là: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (qua phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), tầng 4, Tòa nhà Tỉnh ủy, số 1A, đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 02113.860.814/0914.506.350.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp, gửi hồ sơ các tác phẩm xuất sắc được chọn lọc tại tỉnh về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI (sau khi đã chấm, lựa chọn ở cấp tỉnh).

III. SỐ LƯỢNG, GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

1. Số lượng, giá trị giải thưởng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI (ở Trung ương)

(1) Số lượng giải thưởng

- Về tác phẩm: Có 1 giải Đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Giải Búa liềm vàng lần thứ VI có một số giải: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài.

- Về giải tập thể: Có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu.

- Về Nhà báo tiêu biểu: Vinh danh 1 nhà báo.

- Về nhân vật tiêu biểu: Vinh danh một số nhân vật trong tác phẩm đoạt giải.

(2) Giá trị giải thưởng

- Giải Đặc biệt: 300.000.000đ

- Giải A: 100.000.000đ

- Giải B: 75.000.000đ

- Giải C: 50.000.000đ

- Giải Khuyến khích: 30.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc về phát hiện tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi: 50.000.000đ

- Giải tác phẩm xuất sắc của tác giả là người Việt Nam ở nước ngoài: 50.000.000đ

Những tác phẩm đoạt giải A, B, C, đồng thời là tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 8 giải nêu ở trên thì được ghi giấy chứng nhận đoạt 2 giải, tiền thưởng lấy mức cao nhất trong 2 giải đó và được thưởng thêm 10.000.000đ.

- Giải tập thể Xuất sắc: 50.000.000đ

- Tiền thưởng Nhà báo tiêu biểu: 50.000.000 đ

- Quà tặng nhân vật tiêu biểu: 10.000.000đ

- Tiền thưởng các tác phẩm vào chung khảo: 5.000.000đ

(3) Hình thức khen thưởng

- Đối với tác giả, tác phẩm đoạt giải: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với Nhà báo tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo biểu trưng Búa liềm vàng.

- Đối với nhân vật tiêu biểu: Trao quà tặng kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với tác giả có tác phẩm vào chung khảo: Tặng tiền thưởng, giấy chứng nhận kèm theo hiện vật lưu niệm Búa liềm vàng.

- Đối với cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu: Tặng tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Số lượng, giá trị thưởng các tác phẩm xuất sắc tại tỉnh

(1) Về số lượng

- Về tác phẩm: Tổ chức chấm, chọn mỗi loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, truyền hình) 5 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng; mỗi loại hình báo chí (phát thanh, ảnh báo chí) 3 tác phẩm xuất sắc để tặng thưởng. Tổng cộng là 21 tác phẩm. 

- Về tập thể: Tặng thưởng từ 2-3 đơn vị tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải.

 (2) Giá trị thưởng

-  Mỗi tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí) được chọn lọc gửi tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI sẽ được thưởng 3.000.000 đồng/tác phẩm.

- Các tác phẩm được vào vòng chung khảo Giải toàn quốc: Thưởng 3.000.000 đồng/tác phẩm.

- Các tác phẩm đạt giải Giải Búa liềm vàng lần thứ VI: Tùy thuộc vào mức độ giải được thưởng từ 5.000.000 – 20.000.0000 đồng/tác phẩm.

- Tập thể tiêu biểu trong triển khai, tham gia Giải: 3.000.000đ/đơn vị.

 (3) Hình thức thưởng: Tặng tiền thưởng.

 (4) Kinh phí thưởng: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát động, hưởng ứng tham gia Giải theo Thể lệ của Trung ương.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng, tham gia Giải trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng giải pháp cụ thể để có được các tác phẩm chất lượng cao tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI.

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ các tác phẩm dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI của tỉnh; thành lập Hội đồng chấm, chọn lọc các tác phẩm báo chí xuất sắc để tặng thưởng tại tỉnh (được quy định tại mục 2, phần III của Kế hoạch này); đồng thời gửi về Trung ương tham dự Giải Búa liềm vàng lần thứ VI.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí thực hiện nội dung Kế hoạch.

2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai hưởng ứng, tham gia Giải trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác, sáng tạo các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

- Tạo điều kiện để phóng viên, cộng tác viên báo chí tác nghiệp, viết, sáng tác, sáng tạo tác phẩm tham dự Giải về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

3. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VI.

- Chỉ đạo đăng tải Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VI trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử tổng hợp, các bản tin, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương có hợp tác truyền thông với tỉnh, các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự Giải.

4. Các cơ quan báo chí tỉnh

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Giải kịp thời, đồng bộ, sinh động, phong phú, chất lượng, hiệu quả; tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức, hình thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng; xây dựng các trailer, banner..., để tuyên truyền hưởng ứng Giải trên các ấn phẩm của đơn vị.

- Bố trí tăng cường thời lượng, dung lượng, nội dung tuyên truyền, thông tin thường xuyên, hợp lý về Kế hoạch tổ chức, Thể lệ, các thông tin liên quan về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI và Kế hoạch hưởng ứng tham gia Giải của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh để hưởng ứng tham gia.

- Quán triệt, phân công, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để cán bộ, phóng viên, biên tập viên tích cực hưởng ứng tham gia Giải với các tác phẩm được đầu tư công phu, tâm huyết, có chất lượng cao, mang tính thời sự, gắn với thực tiễn xây dựng Đảng ở tỉnh theo nội dung gợi ý tại mục 2, phần II của Kế hoạch này và định hướng của các cơ quan chức năng.

- Giao Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH Vĩnh Phúc có tác phẩm đạt Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

5. Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh

Chỉ đạo các chi hội tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong hội viên về Giải Búa liềm vàng lần thứ VI; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu viết bài về công tác xây dựng Đảng cho hội viên, phóng viên, nhà báo; cổ vũ, động viên hội viên, phóng viên, nhà báo, cộng tác viên tích cực tham gia Giải và có nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao.

6. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Giải Búa liềm vàng lần thứ VI đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Giải; phát động các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin và tạo điều kiện cho phóng viên, nhà báo, cộng tác viên các cơ quan báo chí thâm nhập thực tế để có tư liệu về những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả liên quan đến công tác xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị, từ đó sáng tạo các tác phẩm báo chí tham dự Giải.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Gửi kèm Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

Tệp đính kèm