Cập nhật: 16/10/2020 09:23:00
Xem cỡ chữ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Báo cáo chính trị tại Đại hội đã đánh giá đầy đủ, toàn diện thành tựu Vĩnh Phúc đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ mới. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng nhiệm kỳ 2020 – 2025 Vĩnh Phúc tiếp tục có những đột phá mới, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Vĩnh Phúc xác định 28 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá gồm: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ chất lượng cao; khai thông điểm nghẽn, thu hút đầu tư, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Xây dựng nền văn hóa, văn hóa, nghệ thuật phát triển, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển KT - XH. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để thu hút, giải phóng nguồn lực; đẩy mạnh đô thị hóa cùng với xây dựng nông thôn mới nâng cao; Tạo bước đột phá trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá được đề ra trong nhiệm kỳ mới, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng, kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII sẽ phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Vĩnh Phúc đoàn kết, quyết tâm Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, siết chặt kỷ cương, đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành đô thị hiện đại, giàu mạnh, văn minh./.

Lưu Trường  

biển đảo