Cập nhật: 10/05/2022 15:08:00
Xem cỡ chữ

Sáng 10/5, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số ngành Xây dựng Vĩnh Phúc năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng đặt mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số vào điều kiện thực tiễn, góp phần đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành, tạo lập kho dữ liệu số của ngành, trong đó, đặt các tổ chức và người dân là trung tâm phục vụ; từng bước hình thành, phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa theo yêu cầu lĩnh vực quản lý nhà nước. 

Để đạt được các mục tiêu này, Sở Xây dựng triển khai thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tham mưu ban hành Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đề xuất thí điểm triển khai thực hiện trên một khu vực địa phương; số hóa dữ liệu về quy hoạch hạ tầng đô thị, cập nhật trên hệ thống bản đồ số dùng chung của tỉnh; 100% hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của tỉnh,… Cùng với đó, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, tăng cường vai trò của người đứng đầu các phòng, ban và đơn vị trong chuyển đổi số.

Doãn Hiền